Sollentuna kommun

Sollentuna kommun tar Hållbar IT till nya nivåer.

Sollentuna kommun tar Hållbar IT till nya nivåer

Under 2014 gjorde Sollentuna kommun en kartläggning av alla inköp och dess klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Kartläggningen visade på att kategorin datorer är den fjärde största klimatbelastande posten i kommunen, sett till enskilda poster. Kartläggningen gav bland annat insikt i vikten av att ha klimatperspektiv på kommunens IT-inköp.

Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun beslutade också att göra en genomlysning av kommunens verksamheter och påbörja arbetet med Grön och Hållbar IT. Ett systematiskt arbete med Grön och Hållbar IT ansågs som ett viktigt verktyg i kommunens klimatarbete och i arbetet med energieffektivisering.

– Vi valde att använda verktyget GITaudit 2.0, som genom att implementera standarden Ledningssystem för Hållbar IT ger verksamheten bästa förutsättningar att framgångsrikt dra nytta av potentialen med Hållbar IT. GITaudit är tydligt och enkelt att använda och ger en övergripande bild av kommunens verksamheter. Att verktyget har använts i andra kommuner såg vi också som en stor fördel, säger Caroline Olsson, kommunstrateg i Sollentuna kommun.

Verktyget GITaudit 2.0 har utvecklats från att omfatta Grön IT till att omfatta det vidareutvecklade begreppet Hållbar IT. Precis som för Grön IT består Hållbar IT av att använda IT-produkter och IT-system för att minska miljöpåverkan, samtidigt som själva IT-produkternas och IT-verksamhetens miljöpåverkan begränsas. Men Hållbar IT tar även hänsyn till sociala aspekter som arbetsmiljö på arbetsplatserna och socialt ansvarstagande i tillverkningen av IT-produkter.

– Resultatet gav oss ett kvitto på att vi har kommit långt inom de områden som vi fokuserat arbetet på med Grön och Hållbar IT de senaste åren.

 

– Vi har valt ut de mest angelägna områden inom socialt ansvarstagande för att området ska bli hanterbart. Det handlar bland annat om att förlänga livslängden och återanvända IT-produkter och inte bara återvinna material. Den övervägande delen av den miljömässiga och sociala påverkan sker i tillverkningsfasen därför är det även viktigt med ett livscykelperspektiv i arbetet med Hållbar IT, säger Sören Enholm, verksamhetsansvarig för GITaudit 2.0 på TCO Development.

Kartläggingens resultat återrapporterades i mars till kommunfullmäktige och innehöll en skräddarsydd handlingsplan med verksamhetsmål som konkretiserar vad kommunen ska fokusera på för att uppnå önskade hållbarhetsvinster.

– Resultatet gav oss ett kvitto på att vi har kommit långt inom de områden som vi fokuserat arbetet på med Grön och Hållbar IT de senaste åren. När det gäller fastighetsstyrning har vi påbörjat ett systematiskt arbetssätt och kommunen har en energicontroller. När det gäller området informationsflöde så har vi kommit en bit på vägen att digitalisera informationsflödet, både externt och internt, till exempel när det gäller införandet av ett stort antal e-tjänster, fortätter Caroline Olsson.

– Det gav oss också insikt i områden där vi har förbättringspotential, till exempel inom området kommunikation där vi kan bli bättre på att skapa insikt och engagemang hos medarbetarna kopplat till Hållbar IT. En miljöutbildning håller på att tas fram för samtliga medarbetare som kommer belysa kommunens miljöarbete bland annat inom området Grön och Hållbar IT, tillägger Malin Möller som är klimat- och miljöstrateg.

Kommunstyrelsen har nu fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en policy och handlingsplan för hur Grön och Hållbar IT kan införas i kommunen. Arbetet kommer att integreras med uppdraget att ta fram ett miljöprogram för Sollentuna kommun.

– Det som är intressant med Sollentuna kommun är att det finns en bra organisation med flera kommunövergripande roller. De har haft en förvaltningsövergripande projektledare som haft stöd av kommunens klimat- och miljöstrateg samt att projektgruppen med representanter från berörda förvaltningar har varit mycket engagerad i arbetet. I många andra kommuner har det varit svårt att hitta en naturlig ägare av strategiska frågor likt Hållbar IT trots att det berör i stort sett hela organisationen, säger Helena Nordin från Advania, som var den som genomförde genomlysningen i Sollentuna kommun.

Slutligen säger Malin Möller, att den stora fördelen har varit att med en ganska enkel metod, som denna genomlysning med GITaudit 2.0 bygger på, få fram så pass konkreta resultat som också blir användbara i praktiken. Att verktyget även involverade så många representanter från kommunens olika verksamheter och skapade en hög medvetenhet om Hållbar IT ger oss nu många möjligheter att nå verkliga klimat- och hållbarhetsvinster.

Sollentuna kommun

Sollentuna är en kommun som utvecklas i hög takt. Läget är attraktivt för både boende och företagande, nära såväl centrala Stockholm som Arlanda flygplats. Kommunen växer med ca 1000 personer varje år och närmar sig 70 000 invånare. Sollentuna satsar på stadsutveckling och nya bostadsområden etableras samtidigt som tillgången till grönområden och kulturaktiviteter är stor.

Get in touch!

Helena Nordin
Miljö- och Kvalitetschef

+46 (0)8-546 70 324

Kontakta mig